20.10.2015

Условията и реда за участие на представители на партиите и коалициите съгласно РЕШЕНИЕ № 2224-НР/16.09.2015 на ЦИК

Партиите и коалициите упълномощават своите представители по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК списък на техни представители,упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум. Общият брой на представителите на всека партия или коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответната община.

Списъкът  съдържа имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в деня на референдума. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. 

Списъкът се подписва и/или предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия  от представляващия  партията или коалицията или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или предава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията в него е съобразно последователността в хартиения носител.

20.10.2015

Съобщение

Във връзка с утвърждаване образците на бюлетини за общински съветници и Кмет на Община Копривщица и решение на Общинска избирателна комисия Копривщица Ви представяме прикачени файлове на бюлетините за информация, които може да изтеглите по-долу.

Образец на бюлетина кмет

Образец на бюлетина за общински съветник

 

 

19.10.2015

Обучение на членовете на СИК

ОИК-Копривщица уведомява членовете на СИК на територията на община Копривщица, че ще бъде проведено обучение на 22.10.2015г.(четвъртък) от 17,00 часа, в малката заседателна зала на община Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16 , етаж 2.

19.10.2015

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.2013 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани е конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител (CD-R) в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират е решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

01.10.2015

Съобщение

График на 24 часови дежурствата на ОИК – Община Копривщица

ДЕН

ДЕЖУРЕН

03.10.15г.

Анна Данчева; Лиляна Атанасова

04.10.15г.

Мария Мухова; Венета Новакова

05.10.15г.

Анна Данчева; Лиляна Атанасова

06.10.15г.

Цветелина Галинова; Иванка Доросиева

07.10.15г.

Катерина Доганова; Диана Новакова

08.10.15г.

Цветелина Галинова; Величка Цветкова

09.10.15г.

Катерина Доганова; Диана Новакова

10.10.15г.

Мария Мухова; Венета Новакова

11.10.15г.

Величка Цветкова; Венета Новакова

12.10.15г.

Катерина Доганова; Диана Новакова

13.10.15г.

Цветелина Галинова; Иванка Доросиева

14.10.15г.

Катерина Доганова; Диана Новакова

15.10.15г.

Величка Цветкова; Иванка Доросиева

16.10.15г.

Анна Данчева; Лиляна Атанасова

17.10.15г.

Венета Новакова; Мария Мухова

18.10.15г.

Величка Цветкова; Венета Новакова

19.10.15г.

Катерина Доганова; Диана Новакова

20.10.15г.

Цветелина Галинова; Иванка Доросиева

21.10.15г.

Катерина Доганова; Диана Новакова

22.10.15г.

Цветелина Галинова; Величка Цветкова

23.10.15г.

Лиляна Атанасова; Анна Данчева

24.10.15г.

ВСИЧКИ

25.1015г.

ВСИЧКИ

26.10.15г.

Анна Данчева; Лиляна Атанасова

27.10.15г.

Иванка Доросиева; Цветелина Галинова

28.10.15г.

Катерина Доганова; Диана Новакова

29.10.15г.

Иванка Доросиева; Величка Цветкова

30.10.15г.

Анна Данчева; Лиляна Атанасова

31.10.15г.

ВСИЧКИ 

 

Чавдар Петров Пенчев – председател /тел: 0888714360/

Силвия Стоева Цветкова – зам. председател /тел: 0888247604/

Мария Мухова – секретар /тел: 0878773783/

Венета Иванова Новакова /тел: 0896592994/

Диана Йорданова Новакова /тел: 0889587695/

Величка Павлова Цветкова /тел: 0894254057/

Цветелина Филипова Галинова /тел: 0878269786/

Анна Тодорова Данчева /тел: 0893980934/

Лиляна Димитрова Атанасова /тел: 0885735560/

Катерина Кръстева Доганова /тел: 0876276470/

Иванка Ангелова Доросиева /тел: 0885897386/

 

23.09.2015

Съобщение

Съгласно Решение на ОИК на 23.09.2015год. от 18:00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на ПП, КП  и ИК в бюлетината за МИ 2015год.

22.09.2015

Заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Копривщица на 22 септември 2015 г. е насрочено за 17:00 ч

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Копривщица съобщава, че ще приема документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и кметове  на 25 октомври 2015 г. всеки ден от 08,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа до 22.09.2015 г.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

14.09.2015

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси Общинска избирателна комисия уведомява, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

14.09.2015

Съобщение

Кой има право да гласува с подвижна избирателна урна?

Право да гласуват с подвижна избирателна урна имат гласоподавателите с трайни увреждания, които са от такъв характер, че да не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение. Законът изисква уврежданията да са удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Важно! С подвижна избирателна урна може да гласува само този член на семейството, който е подал заявление в срок и е вписан в Списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.

Как да се упражни правото за гласуване с подвижна избирателна урна?

Не по-късно от 20 дни преди изборния ден (до 4 октомври 2015 г., включително) трябва да се подаде заявление по образец, подписано ръчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

В деня на избора!

На 25 октомври 2015 г. членове на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят дома на гласоподавателите, заявили че ще гласуват с подвижна избирателна урна.

Гласоподавателят получава бюлетина и празен плик, след което той се оставя сам в стаята. Тогава гласоподавателят отбелязва своя вот като:

 • изписва само и единствено знака „Х" с химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания вот;
 • поставя бюлетината в плика;

подписва се срещу името си в избирателния списък, след което получава обратно документа си за самоличност.

След това гласоподавателят дава знак, че е готов, членовете на комисията влизат, гласопадавателят пуска плика в урната, подписва се в списъка и получава обратно документа си за самоличност.

12.09.2015

Заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Копривщица на 14 септември 2015 г. е насрочено за 18:00 ч.

10.09.2015

Съобщение

Партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, подават заявление за регистрацията си в ОИК от 10.09.2015 г. до 14.09.2015 г. от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. включително.

08.09.2015

Работно време на ОИК - Копривщица

Всеки ден

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 75 / 02.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Копривщица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 74 / 01.11.2015

  относно: Относно: Упълномощаване на член от ОИК, който да предаде списъците от гласуването в изборите от втори тур за кмет на 01.11.2015 година както и приложенията към тях на ГД „ГРАО”

 • № 73 / 01.11.2015

  относно: Относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които в съответствие с оперативен план съгласно Решение № 238 – МИ/НР от 17.10.2015г. В изпълнение на ОП за организацията на работата в деня на изборите от втори тур за кмет на 01.11.2015г.

всички решения