20.09.2019

Съобщение

На 21.09.2019 година от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица, при следния дневен ред

 1. Вземане на решение за назначавене на СИК,на основание чл.89 ал.1 от ИК
 2. Вземане на решение за регистрация на кандидатите за кмет и общински съветници.
 3. Разни
19.09.2019

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК – КОПРИВЩИЦА УВЕДОМЯВА, ЧЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЩЕ БЪДЕ ОТ 17 ДО 24 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА С РАБОТНО ВРЕМЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 

ОТ 9:00 ЧАСА ДО 17:00 ЧАСА

 

ОТ ОИК-КОПРИВЩИЦА

18.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. ОИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове ва 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.

- вписване на имената на кандидати, членове на инициативни комитети, застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в съответните регистри и публикуването на имената в съответните публични регистри на ОИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, членове на инициативни комитети, кандидати, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява КЗЛД.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

 1. ОИК Мирково, с адрес с. Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, ет. 1, Зала 1, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

Вземане на решение

На 18.09.2019 година от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица, при следния дневен ред

 1. Гласуване на регистрация на кандидатска листа за КМЕТ и кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Копривщица.
 2. Приемане на „Указания за ОИК за обработка и защита на лични данни в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.“
 3. Разни
17.09.2019

Съобщение

На 17.09.2019 година от 09:45 часа ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица, при следния план дневен ред

 1. Приемане на решения за определя броя на членове и техните ръководства на секционните избирателни комисии за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и разпределяне местата в СИК между партиите и коалициите на територията на община Копривщица
17.09.2019

Съобщение

На 17.09.2019 година от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица, при следния план дневен ред

 1. Приемане на решения за регистрация на кметове и общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Копривщица.
 2. Разни.

 

15.09.2019

Съобщение

На 16.09.2019 година от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК – Копривщица, при следния дневен ред

 1. Приемане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Копривщица.
 2. Определяне броя на членовете на СИК при община Копривщица.

 

14.09.2019

Съобщение

 На 15.09.2019 г. /неделя/ от 16:00 часа ще се проведе събрание на ОИК - Копривщица в малката заседателна зала, при следния проект на Дневен ред:

1. Избор на член от ОИК - Копривщица, поради отсъствие на секретаря наОИК - Копривщица за подпис на протоколи, решения и документация.

2. Разглеждане на постъпили заявления и регистриране на партии, коалиции и местни коалиции.

3. Разни.

14.09.2019

Съобщение

 Днес, на 14.09.2019 г. /събота/, от 17:00 часа ще се проведе събрание на ОИК -Копривщица в малката заседателна зала, при следния проект на Дневен ред:

1. Избор на член от ОИК - Копривщица за подпис на протоколи, решения и документация

2. Разглеждане на постъпили заявления и регистриране на партии, коалиции и местни коалиции

3. Разни

13.09.2019

Съобщение

 Днес, на 13.09.2019 г. /петък/, ще се проведе събрание на ОИК -Копривщица в малката заседателна зала, при следния проект на Дневен ред:

1. Избор на член от ОИК - Копривщица за подпис на протоколи, решения и документация

2. Разглеждане на постъпили заявления и регистриране на партии, коалиции и местни коалиции

3. Разни

09.09.2019

Съобщение

На 10.09.2019 година /вторник/ от 17:30 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Копривщица, находяща се на втория етаж в административната сграда, ще се проведе заседание на ОИК- Копривщица с проект на Дневен ред:

 1. Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за община Копривщица.
 • Определяне на срокове за регистрация в ОИК- Копривщица.
 • Определяне срока за регистрация в ОИК- Копривщица на партиите и коалициите, които ще вземат участие в изборите на за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • Определяне срока за регистрация в ОИК- Копривщица на кандидатите за кметове и общински съветници , които ще вземат участие в изборите на за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

       2. Разни 

09.09.2019

Съобщение

Календар

Решения

 • № МИ-80 / 04.11.2019

  относно: Избор на кмет на община Копривщица.

 • № МИ-77 / 02.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на ОИК – Копривщица за предаване на избирателните списъци в Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – София област

 • № МИ-76 / 02.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове от ОИК – Копривщица, които ще предадат на ЦИК изборните книжа и материали след провеждането на изборите за кмет – втори тур на 03.11.2019 година.

всички решения